Polityka prywatności

Fleishman Hillard sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („my” lub „FH”) przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników tej strony internetowej („Strona internetowa”) i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że dane osobowe użytkowników są traktowane z poszanowaniem ich podstawowych praw i wolności, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zachowania poufności. Z tego powodu przygotowaliśmy tę Politykę prywatności, która wyjaśnia w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, dzielimy się i zabezpieczamy Twoje Dane osobowe. Poniżej prezentujemy procedury stosowane do przetwarzania przekazywanych nam danych. Ta Polityka prywatności zapewni Ci także kompletne informacje, abyś mógł, w miarę potrzeby, udzielić wyraźnej i świadomej zgody na przetwarzanie dotyczących Ciebie danych osobowych. Zasadniczo wszelkie informacje i dane dostarczane przez Ciebie lub w inny sposób zebrane przez nas w związku ze Stroną internetową będą wykorzystywane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 („RODO”). Oznacza to przede wszystkim, że jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych podejmowane przez nas będzie realizowane z zachowaniem zasad takich jak zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, ograniczenie celu, ograniczenie okresu przechowywania danych, minimalizacja danych osobowych, ich prawidłowość, integralność i poufność.

Spis treści

ADMINISTRATOR DANYCH

JAKIE DANE POZYSKUJEMY OD CIEBIE?JAKIE DANE POZYSKUJEMY OD CIEBIE?

DLACZEGO PRZETWARZAMY TE DANE OSOBOWE? CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE.

KTO BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

TRANSFER DANYCH

JAK CHRONIMY DANE OSOBOWE?

JAK PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA? JAK MOŻNA JE WYKONAĆ?

LINIKI I USŁUGI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

INNE DANE OSOBOWE, KTÓRE PRZETWARZAMY I DANE PRZETWARZANE PRZEZ FH NA ZLECENIE

POLITYKA SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

ZMIANY

ADMINISTRATOR DANYCH

My – Fleishman Hillard sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-876), ul. Ogrodowa 58, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000157586 jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym wykonywania przysługujących Ci praw, wyślij do nas e-mail na adres daneosobowe@fleishmaneuropre.com.

JAKIE DANE POZYSKUJEMY OD CIEBIE?

Kiedy korzystasz ze Strony internetowej, a w szczególności, dostarczasz dane i ładujesz na nią pliki w celu skontaktowania się nami, zbieramy i przetwarzamy informacje dotyczące Ciebie, które umożliwiają identyfikację Twojej osoby bezpośrednio lub w połączeniu z innymi dodatkowymi informacjami („Dane osobowe”). Informacje te mogą być zbierane przez FH zarówno wtedy, gdy zdecydujesz się je podać (np. zwracając się z pytaniem poprzez formularz kontaktowy za pośrednictwem Strony internetowej, przesyłając nam swoje CV obejmujące informacje dla celów zatrudnienia jak data urodzenia, dane kontaktowe, historia zatrudnienia lub wykształcenie), jak i poprzez analizę Twojego zachowania na Stronie internetowej. Kontaktując się z nami, prosimy Cię o podanie pewnych Danych Osobowych będących danymi kontaktowymi tj. imię oraz adres e-mail; przekazujesz nam również Dane osobowe zawarte w treści przekazywanej nam wiadomości.

Działanie Strony internetowej, jak ma to zazwyczaj miejsce w przypadku jakichkolwiek stron internetowych, wiąże się z użytkowaniem systemów komputerowych i procedur wykonywanych przez oprogramowanie, które zbierają informacje o użytkownikach Strony internetowej w ramach ich rutynowych czynności i które to informacje są automatycznie przekazywane przy zastosowaniu protokołów komunikacji w Internecie.

Pomimo, że FH nie zbiera takich danych w celu powiązania ich z określonymi użytkownikami, możliwe jest jednak, że ze względu na ich charakter i poprzez przetwarzanie i połączenie z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu osób trzecich, takie dane mogą umożliwić identyfikację użytkownika, albo bezpośrednio poprzez takie informacje albo przy użyciu innych zebranych informacji. Jako takie informacje te muszą zatem być także uznawane za Dane osobowe.

Obejmują one kilka parametrów związanych z Twoim systemem operacyjnym i środowiskiem IT, w tym Twój adres IP, lokalizację (kraj), nazwy domen Twojego komputera, adresy URI (Uniform Resource Identifier) zasobów wywoływanych przez Ciebie na Stronie internetowej, czas zgłoszenia żądania wywołania, informacje o czynnościach podejmowanych przez Ciebie na Stronie internetowej (np. oglądane przez Ciebie podstrony), sposób wysyłania żądań do serwera, rozmiary pliku uzyskanego w odpowiedzi na żądanie, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi przesłanej przez serwer (otrzymanie odpowiedzi, błąd, itd.), informacje na temat urządzenia (np. Twojego komputera, tabletu lub smartfona), z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do naszej Strony internetowej itp., zbieranych przy pomocy plików cookie i innych technologii umożliwiających takie śledzenie.

Takie dane będą wykorzystywane przez FH tylko w formie anonimowej, w celach statystycznych, aby uzyskać informacje o sposobie użytkowania Strony internetowej, bez powiązania ich z jakimkolwiek identyfikatorem użytkowników, w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej oraz stwierdzenia usterek lub nadużyć ewentualnie występujących w ramach jej użytkowania. Dane te mogą być również wykorzystane w celu ustalenia odpowiedzialności w przypadku przestępstw informatycznych popełnionych w odniesieniu do Strony internetowej.

Niektóre spośród naszych treści są dostępne za pośrednictwem prowadzonych przez nas zewnętrznych stron, profili i funpage’ów w mediach społecznościowych („Serwisy społecznościowe”). Szczegóły o przetwarzaniu przez nas Twoich Danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisów społecznościowych, znajdują się w Polityce Serwisów społecznościowych – poniżej.

DLACZEGO PRZETWARZAMY TE DANE OSOBOWE? CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE.

FH zamierza wykorzystywać Twoje Dane osobowe zebrane poprzez Stronę internetową w następujących celach:

 • Do udzielania odpowiedzi, o które się zwracasz, do kontaktowania się z Tobą w razie konieczności, w tym także odpowiadania na Twoje wiadomości e-mail;

Do udzielania odpowiedzi na Twoje wnioski, pytania, w tym także wiadomości e-mail, które nie są związane ze świadczeniem przez nas usług. Zgoda nie jest wymagana do przetwarzania danych w takich celach, ponieważ ich przetwarzanie jest oparte na prawnie uzasadnionym interesie FH polegającym na dostarczeniu Ci informacji, których poszukujesz lub wspólnym rozwiązaniu kwestii, z którą zwróciłeś się do FH (art. 6.1.f RODO). Nie masz obowiązku przekazywania swoich Danych osobowych FH w tych celach. Jeśli jednak tego nie zrobisz, FH nie będzie mógł udzielić Ci odpowiedzi na Twoje wnioski lub pytania.

 • Dla optymalizacji samej Strony internetowej i ulepszania naszych usług;

Dla optymalizacji samej Strony internetowej poprzez zbieranie i analizę informacji o wybranych przez Ciebie preferencjach i wyborach dokonanych przez Ciebie na Stronie internetowej oraz o Twojej ogólnej aktywności na Stronie internetowej, celem przeprowadzania analiz statystycznych i demograficznych („Analiza”) poprzez zastosowanie plików cookie. Informacje te będą wykorzystywane w celu obsługi liczników odwiedzin, zapamiętywania wybranej wersji językowej, dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia nam analizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze Strony internetowej.

Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu, że zawartość strony jest prezentowana w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego urządzenia. Nasz interes wyraża się także w rozwoju Strony internetowej i zarządzaniu nią oraz ulepszaniu usług świadczonych na Stronie internetowej. Korzystanie ze Strony internetowej (zamknięcie komunikatu o cookies, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem, przejście dalej) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, oznacza wyrażenie zgody na stosowanie przez nas plików cookies.

 • W celu zapobiegania i wykrywania nadużyć Strony;

W celu zapobiegania i wykrywania jakichkolwiek nadużyć Strony internetowej lub jakichkolwiek oszukańczych działań podejmowanych za jej pośrednictwem („Nadużycia/oszustwa”). Przetwarzanie w tym celu jest niezbędne dla ochrony prawnie uzasadnionych interesów FH takich jak zapobieganie oszukańczym działaniom lub nadużyciom Strony internetowej oraz wykrywanie takich działań lub nadużyć (podejmowanych potencjalnie w celu popełnienia przestępstwa).

 • Do realizacji obowiązujących przepisów prawa i orzeczeń sądowych lub decyzji administracyjnych;

Użytkownicy nie są zobowiązani do dostarczenia Danych osobowych w celu przeglądania publicznych stron internetowych.

KTO BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

W ramach swojej działalności i w celach wymienionych powyżej Twoje Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom („Odbiorcy”):

– innym spółkom z Grupy FH do wewnętrznych celów administracyjnych; oraz

– należycie wyznaczonym podmiotom przetwarzającym, świadczącym określone usługi przetwarzania lub usługi pomocnicze (np. przechowywania danych, hostingu stron internetowych, usługi IT związane z działaniem Strony internetowej) w imieniu FH i zgodnie z jej poleceniami.

– jednostki publiczne, organy lub instytucje, którym Dane osobowe mogą być ujawniane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub wiążącymi nakazami takich jednostek, organów lub instytucji.

TRANSFER DANYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane do innych krajów, w których znajdują się serwery FH bądź któregokolwiek z jej dostawców. Niektóre z Twoich Danych osobowych mogą być udostępniane Odbiorcom, którzy znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. FH zapewnia, że Twoje Dane osobowe są przetwarzane przez tych Odbiorców zgodnie z wymogami RODO. W szczególności przy przekazywaniu Danych osobowych poza EOG zapewniamy, że tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, wdrożone jest co najmniej jedno z następujących zabezpieczeń: (1) przesyłamy Dane osobowe tylko do krajów, które uznano za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przez Komisję Europejską; (2) w przypadku, gdy korzystamy z niektórych dostawców usług, możemy korzystać z konkretnych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską, określanych jako „klauzule wzorcowe”, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony; lub (3) w przypadku partnerów / dostawców z siedzibą w USA, możemy przekazywać im dane, jeśli przystąpili do Tarczy Prywatności, która wymaga od nich zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych transferowanych między Europą a USA.

W szczególności transfer Danych osobowych może następować do FleishmanHillard Inc. z siedzibą w St. Louis, Missouri, w USA. FleishmanHillard Inc. spełnia wymogi Traczy Prywatności UE-USA określone przez Departament Handlu USA w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych. FleishmanHillard Inc. certyfikował się wobec Departamentu Handlu, potwierdzając że przestrzega zasad Tarczy Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarczy Prywatności i zobaczyć certyfikat FleishmanHillard Inc., odwiedź https://www.privacyshield.gov/. W konsekwencji, FleishmanHillard Inc. przyjął oddzielny dokument opisujący zgodność z zasadami Tarczy Prywatności w przypadku danych przesyłanych z UE do USA. Dostęp do tej ‘Polityki Prywatności w USA’ można uzyskać pod adresem: www.fleishman.com.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać od FH pod adresem daneosobowe@fleishmaneuropre.com.

JAK CHRONIMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe zbierane i przetwarzane za pośrednictwem Strony internetowej będą przechowywane i przetwarzane w celu minimalizacji ryzyka zniszczenia lub (również przypadkowej) utraty danych, uzyskania dostępu do danych lub użytkowania danych przez osoby nieupoważnione bądź użytkowania danych niezgodnie z pierwotnym celem zbierania danych. Służą do tego techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa wprowadzone przez FH.

Zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa przekazanych nam Danych osobowych. Podejmujemy odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony Danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą.

Aby zabezpieczyć się przed nieautoryzowanym dostępem do Danych osobowych przez osoby trzecie spoza naszej organizacji, wszystkie przechowywane przez nas elektroniczne dane osobowe są przechowywane na systemach chronionych przez aktualne, bezpieczne architektury sieciowe, które zawierają zapory bezpieczeństwa i urządzenia do wykrywania włamań. Dane zapisane na serwerach są “archiwizowane” (tzn. dane są zapisywane na oddzielnych nośnikach), aby uniknąć konsekwencji przypadkowego usunięcia, zniszczenia lub utraty w inny sposób. Serwery są przechowywane w obiektach o wysokim poziomie bezpieczeństwa, zabezpieczonych przed nieupoważnionym personelem, wyposażonych w systemy wykrywania i reagowania na pożary. Lokalizacja tych serwerów znana jest ograniczonej liczbie naszych pracowników.

Wprowadziliśmy Politykę Ochrony Danych osobowych obejmującą zasady i środki techniczne w celu ochrony Danych osobowych, które mamy pod kontrolą, obejmującą kwestie:

 • nieautoryzowanego dostępu;
 • niewłaściwego użycia lub ujawnienia;
 • nieautoryzowanej modyfikacji; i
 • bezprawnego zniszczenia lub przypadkowej utraty.

Wszyscy nasi pracownicy i podmioty przetwarzające Dane osobowe w naszym imieniu (w celach wymienionych powyżej), którzy mają dostęp do Danych osobowych i są zaangażowani w ich przetwarzanie, są zobowiązani do przestrzegania zasad poufności.

Informacje o dokumentach rekrutacyjnych są szyfrowane i przesyłane w bezpieczny sposób. Możesz to sprawdzić, szukając zamkniętej ikony kłódki w dolnej części przeglądarki lub szukając “https” na początku adresu URI. Tylko pracownicy lub współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do tych dokumentów rekrutacyjnych celem rozpatrzenia Twojego wniosku, uzyskują dostęp do Danych osobowych.

JAK PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Zasadniczo, FH będzie przechowywać Twoje Dane osobowe tylko tak długo, jak jest to bezwzględnie konieczne ze względu na powód ich zebrania:

Dane osobowe przetwarzane w celu obsługi wniosków i zapytań będą przechowywane przez FH przez okres uznany za bezwzględnie konieczny do osiągnięcia takich celów. Informacje będą jednak przechowywane dłużej, jeśli potrzebujemy ich, aby odnieść się do jakichkolwiek roszczeń, wniosków, a także chronić interesy FH związane z potencjalną odpowiedzialnością za udzielone odpowiedzi, w szczególności przechowywać dowody niezbędne do obrony przed roszczeniami (co następuje w prawnie uzasadnionym interesie FH).

Dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia zgodności z przepisami będą przechowywane przez FH przez okres wymagany w związku z określonymi obowiązkami prawnymi, w wykonaniu których przetwarzane są Dane osobowe.

Dane osobowe przetwarzane w celu zapobieżenia Nadużyciom/oszustwom i w celach Analizy będą przechowywane przez FH tak długo, jak długo jest to bezwzględnie konieczne do realizacji celów, w których zostały zebrane.

Po upływie takich okresów wszystkie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane, z wyłączeniem danych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać przez dłuższy okres na mocy przepisów prawa.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA? JAK MOŻNA JE WYKONAĆ?

Jako osoba, której dane dotyczą, możesz skorzystać w dowolnym momencie z następujących praw:

 • prawa do uzyskania potwierdzenia, że Twoje Dane osobowe są przetwarzane przez FH, uzyskania dostępu do takich danych oraz ich kopii, oraz do uzyskania informacji m.in. o celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez nas;
 • prawa do aktualizacji, modyfikacji lub sprostowania Twoich Danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawa do spowodowania usunięcia Twoich Danych osobowych, jeśli uznasz, że ich przetwarzanie nie jest konieczne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane lub w inny sposób narusza przepisy prawa, wycofałaś / eś zgodę, a nie mamy innej podstawy prawnej wykorzystania tych Danych, wniosłaś / eś sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny, do spowodowania anonimizacji Danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia wykorzystania Twoich Danych osobowych, tj. możesz zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystywania; nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich danych osobowych, w sytuacjach, gdy: kwestionujesz prawidłowość swoich Danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich Danych osobowych; kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas Danych osobowych; nie potrzebujemy już tych Danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń; wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich Danych – do czasu podjęcia przez nas decyzji co do zasadności sprzeciwu;
 • prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy związane z Twoją szczególną sytuacją, które Twoim zdaniem wykluczają możliwość przetwarzania Twoich Danych osobowych przez FH w określonym celu;

Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, usuniemy Dane osobowych, których wykorzystywania dotyczy sprzeciw;

 • prawa do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych, jeśli Twoim zdaniem przetwarzane Dane osobowe są nieprawidłowe lub przetwarzanie nie jest konieczne bądź też jest niezgodne z prawem oraz wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania;
 • prawa do przenoszenia danych – przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii Danych osobowych dostarczonych przez Ciebie FH w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do żądania przesłania tych Danych osobowych innemu administratorowi jeżeli wykorzystujemy Twoje dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy;
 • cofnięcia udzielonej zgody na wykorzystywanie Danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W każdej chwili możesz wykonać prawa przysługujące Ci na mocy obowiązujących przepisów prawa, poprzez skierowanie odpowiedniej prośby na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@fleishmaneuropre.com.

Masz też prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt), jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgodny z prawem.

Abyś mógł dochodzić tych praw, musimy zweryfikować Twoją tożsamość, aby potwierdzić Twoje prawo do dostępu do Twoich Danych osobowych. Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że Dane osobowe nie są ujawniane żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania.

LINIKI I USŁUGI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Ta Strona internetowa zawiera linki do stron internetowych i usług podmiotów trzecich. Należy zwrócić uwagę, że kiedy korzystasz z linku, aby przejść z naszej Strony internetowej do innej witryny lub żądasz usługi od podmiotu trzeciego, niniejsza Polityka Prywatności przestaje obowiązywać.

Przeglądanie i interakcja zachodząca na innych witrynach internetowych lub Twoje relacje z jakimkolwiek zewnętrznym dostawcą usług, podlegają zasadom określonym w tej zewnętrznej witrynie lub przez usługodawcę zewnętrznego. Nie monitorujemy, nie kontrolujemy ani nie wspieramy praktyk ochrony prywatności podmiotów trzecich. Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do opisanych witryn podmiotów trzecich i zewnętrznych dostawców usług.

Ta Strona internetowa jest zintegrowana z Serwisami społecznościowymi. Szczegóły przetwarzania Twoich Danych w związku z korzystaniem z Serwisów społecznościowych, znajdziesz poniżej.

INNE DANE OSOBOWE, KTÓRE PRZETWARZAMY I DANE PRZETWARZANE PRZEZ FH NA ZLECENIE

Zbieramy i wykorzystujemy Dane osobowe zawierające informacje o dziennikarzach, infuencerach, użytkownikach mediów społecznościowych i innych specjalistach w branży public relations lub medialnej. Dane te gromadzimy w szczególności w ramach analizy mediów. Takie informacje mogą obejmować imię i nazwisko, dane kontaktowe, zainteresowania zawodowe i powiązania. Informacje te mogą być informacjami, które są dobrowolnie dostarczane nam przez osoby, których dotyczą za pośrednictwem naszej Strony internetowej lub w innych sytuacjach, takich jak wystąpienia publiczne lub spotkania. Informacje te mogą też pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych np. mediów społecznościowych. Ponadto, możemy zbierać lub przeglądać inne publicznie dostępne wiadomości i inne treści dziennikarskie, w tym treści udostępniane za pośrednictwem publicznych serwisów informacyjnych i serwisów społecznościowych, aby zrozumieć, co media piszą o nas i naszych klientach. Korzystamy z tych informacji w celu prowadzenia naszej działalności na rzecz naszych klientów, w tym zapewnienia, że ​​my i nasi klienci jesteśmy w stanie wpływać na opinię publiczną w konkretnym obszarze i jesteśmy w pełni poinformowani, jeśli chodzi o kontakty z prasą. Możemy również wykorzystywać te informacje w naszym własnym imieniu lub w imieniu naszych klientów, dla wewnętrznych celów administracyjnych i promocyjnych (prawnie uzasadniony interes- art. 6 ust.1 lit. f) RODO). Dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować wykorzystanie tych informacji do tych, które są ściśle niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych.

Dodatkowo, FH przetwarza dane osobowe różnych kategorii podmiotów działając na zlecenie swoich klientów. W szczególności, na zlecenie klientów możemy przetwarzać dane dziennikarzy i influencerów, prowadzić monitoring prasy i social mediów, gromadzić dane interesariuszy ze źródeł publicznie dostępnych, administrować profilami klientów w mediach społecznościowych, koordynować relacje z mediami, udostępniając im dane osobowe, zarządzać serwisami internetowymi, przeprowadzać konkursy, dystrybuować newslettery, utrwalać wizerunki. Czynności te wykonujemy samodzielnie lub wykorzystując naszych zaufanych dostawców. Administratorami tych danych osobowych są klienci FH.

POLITYKA SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Wszelkie interakcje z nami, a także przeglądanie udostępnianych przez nas treści w Serwisach społecznościowych, oznacza wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez nas Danych osobowych pochodzących z Twojego konta lub komentarzy w mediach społecznościowych (np. imię i nazwisko, identyfikator użytkownika, adres e-mail, zdjęcie profilowe, fotografie i nagrania wideo, płeć, data urodzin, lista Twoich znajomych i ich dane kontaktowe, osoby przez Ciebie obserwowane i osoby obserwujące Cię, Twoje posty i polubienia) lub przekazanych nam w korespondencji prywatnej. Przekazanie nam wyżej wspomnianych Danych lub w korzystanie z naszej Strony za pośrednictwem Serwisów społecznościowych jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na korzystanie przez nas z Danych pochodzących z Serwisów społecznościowych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

FH przetwarza Twoje Dane osobowe w związku z korzystaniem z Serwisów społecznościowych w następujących celach:

 1. a) zarządzania profilem w Serwisie społecznościowym oraz prowadzenia z Tobą korespondencji związanej z tematem profilu i wszystkimi tematami, z którymi się do nas zwrócisz, a także zapewniania porządku i bezpieczeństwa poprzez moderację komentarzy na profilu, w tym usuwania komentarzy naruszających prawo, dobre obyczaje lub regulamin Serwisu społecznościowego, na którym prowadzony jest profil (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes FH polegający na zapewnieniu bezpiecznego kanału komunikacji z FH poprzez profil – art. 6 ust.1 lit. f) RODO),
 2. b) marketingu i promocji naszych produktów i usług w Serwisie społecznościowym (podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes FH – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 3. c) analizy aktywności użytkowników Serwisu społecznościowego, prowadzonej m.in. za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie społecznościowym, w celu zbierania danych o liczbie polubień, komentarzy i udostepnień naszego profilu lub zamieszczonych na nim treści, sentymentu wypowiedzi oraz analizy demograficznej osób aktywnych Serwisu społecznościowego (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes FH polegający na zapewnieniu FH informacji o odbiorze przez użytkowników naszych usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 4. d) przygotowania, przeprowadzenia i realizacji konkursów oraz ogłoszenia laureatów konkursów (podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 5. e) wypełnienia obowiązków przewidzianych prawem, np. obowiązków podatkowych, jeśli takowe wiążą się np. z przeprowadzeniem konkursu i przyznaniem laureatom nagród (postawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego FH – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

W związku z korzystaniem przez Ciebie z zewnętrznych Serwisów społecznościowych wykorzystujemy Twoje Dane w celu dostarczania Ci informacji i w inny sposób kontaktowania się z Tobą w obrębie tych Serwisów społecznościowych. Więcej informacji na temat działania tych mechanizmów, Twoich danych profilowych, a także tego jak wycofać zgodę na ich przetwarzanie znajdziesz w informacjach dotyczących prywatności podawanych do wiadomości przez właścicieli tych Serwisów społecznościowych. Wszelkie informacje o zasadach przetwarzania danych w Serwisie społecznościowym znajdują się w polityce prywatności danego Serwisu społecznościowego (m.in. dla Facebook i Instagram na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation, dla Twitter na stronie: https://twitter.com/en/privacy).

FH korzysta z funkcji statystyk strony w serwisie Facebook. Statystyki strony to dane zagregowane, które ułatwiają zrozumienie działań podejmowanych przez użytkowników, kiedy odwiedzają Serwis społecznościowy. Statystyki strony mogą być oparte na Twoich danych osobowych gromadzonych w powiązaniu z odwiedzinami Serwisu społecznościowego lub Twoimi działaniami na nim. FH i Facebook Ireland Limited pełnią funkcję współadministratorów danych przetwarzanych na potrzeby statystyk. Uzgodnienia między współadministratorami, określające zakresy odpowiedzialności za przetwarzania danych osobowych, znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Według nich, Facebook Ireland przejęło podstawową odpowiedzialność zgodnie z RODO za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań w ramach RODO.

ZMIANY

Polityka prywatności weszła w życie dnia 22 grudnia 2020 roku.

FH zastrzega sobie prawo do częściowej lub całkowitej zmiany Polityki prywatności bądź też do aktualizacji jej treści np. w związku ze zmianami w obowiązujących przepisach prawa. Jeśli FH dokona jakichkolwiek istotnych zmian powiadomi Ciebie za pośrednictwem informacji na tej Stronie internetowej zanim zmiana stanie się skuteczna. Dlatego też FH zachęca Cię do regularnego odwiedzania strony z Polityką prywatności w celu zapoznania się z jej najnowszą, zaktualizowaną wersją, abyś miał bieżące informacje na temat tego jak FH zbiera i wykorzystuje Twoje Dane osobowe.