​INICJATOR

FleishmanHillard

​Jesteśmy miedzynarodową agencją public relations. Nasz zespół na co dzień pomaga klientom – firmom, organizacjom pozarządowym i instytucjom publicznym – w skutecznej komunikacji i budowaniu relacji z ich pracownikami, opinią publiczną, klientami, partnerami i innymi interesariuszami. www.fleishmanhillard.pl     

​HONOROWY PATRONAT

Rzecznik Praw Obywatelskich

​Stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji. www.rpo.gov.pl

​​PATRONAT MERYTORYCZNY

Rada Języka Polskiego

Rada Języka Polskiego (RJP) jest instytucją opiniodawczą i doradczą w sprawach używania języka polskiego w komunikacji publicznej. RJP została powołana przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwałą nr 17/96 z dnia 9 września 1996 roku, a w 1999 roku działalność Rady została ujęta w przepisach Ustawy o języku polskim. RJP formalnie stanowi komitet problemowy przy Prezydium PAN.www.rjp.pan.pl

​PARTNERZY SPOŁECZNI

Fundacja eFkropka

Fundacja eFkropka powstała z inicjatywy osób zawodowo zajmujących się leczeniem i terapią osób po kryzysach psychicznych. Grono działaczy, wolontariuszy, edukatorów, a nawet Zarządu Fundacji stale poszerza się o osoby, które same doświadczyły kryzysów psychicznych. Celem wszystkich działań Fundacji jest zmiana negatywnych wyobrażeń o chorobach psychicznych, przekonań utrwalonych w świadomości społecznej, a także w myśleniu o sobie samych pacjentów. Główną misją Fundacji jest zapobieganie izolacji osób po kryzysie zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie ich stygmatyzacji i przełamywanie stereotypów związanych z chorobami psychicznymi. www.ef.org.pl

Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością

Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością (PTBO) zostało utworzone w 2005 roku z dwóch działających od 1993 roku towarzystw: Polskiego Towarzystwa Patogenezy i Terapii Otyłości i Polskiego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii. Członkami PTBO są lekarze, psycholodzy, dietetycy i fizjoterapeuci. Towarzystwo w czasie 15-letniej działalności prowadzi działania edukacyjne skierowane do różnych grup profesjonalistów medycznych mające na celu pogłębienie ich wiedzy dotyczącej profesjonalnego diagnozowania i leczenia otyłości w zespołach terapeutycznych. Ponieważ w Polsce nie ma specjalizacji lekarskiej w zakresie obesitologii, PTBO od 4 lat prowadzi program certyfikacji lekarzy w zakresie diagnozowania i leczenia otyłości oraz akredytacji ośrodków profesjonalnie leczących otyłość. We współpracy z innymi Towarzystwami Naukowymi PTBO opracowuje wytyczne dotyczące diagnozowania i leczenia otyłości przez lekarzy rodzinnych i specjalistów z różnych dziedzin medycyny. W 2020 roku pod patronatem PTBO ukazał się pierwszy polski podręcznik dla lekarzy „Obesitologia kliniczna”. www.certyfikacjaptbo.pl

Fundacja Kobiety bez Diety

Fundacja powstała z potrzeby sprzeciwu wobec powszechnie panującej kulturze opresyjnego traktowania ciał kobiecych i sposobu odżywiania. W naszym gronie są dietetyczki, psychodietetyczki, psycholożki i terapeutki. Fundacja działa pod hasłem „STOP PRZEMOCY WOBEC CIAŁA, STOP PRZEMOCY NA TALERZU”. Zajmuje się szeroko rozumianą edukacją żywieniową. Inspiruje kobiety do dbania o siebie, prowadząc profile internetowe, pisząc artykuły prasowe, udostępniając tematyczne treści. Założycielki fundacji pragną, aby kobiety w Polsce były zdrowe, dobrze myślały o sobie i swoim ciele, odzyskały zaufanie do siebie. Jeśli chcesz nas wesprzeć wejdź na stronę: www.kobietybezdiety.pl

Zapraszamy do SIOSTRZEŃSTWA w O(D)ŻYWIANIU

Fundacja Dziewuchy Dziewuchom

Fundacja Dziewuchy Dziewuchom powstała w 2018 roku jako rozwinięcie działań administratorek kanałów społecznościowych Dziewuchy Dziewuchom. Organizacja prowadzi profile internetowe, w których za pomocą autorskich treści, udostępnionych artykułów prasowych oraz komentarzy na temat bieżących wydarzeń, popularyzuje feministyczne wartości. Fundacja nagłaśnia i wspiera inicjatywy prokobiece, akcje społeczne i kampanie na rzecz równouprawnienia, a także niesie pomoc osobom pokrzywdzonym przemocą seksualną. Chcesz nas wesprzeć? Wejdź na nasza stronę. www.dziewuchydziewuchom.pl/wesprzyj

Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii

Kampania Przeciw Homofobii to założona w 2001 roku organizacja społeczna działająca na rzecz społeczności osób LGBT – lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, ich rodzin i bliskich. Łącząc ludzi wokół idei równości działamy po to, by osoby LGBT żyjące w Polsce mogły cieszyć się pełnią praw. Tworzymy kampanie społeczne, prowadzimy działania rzecznicze i edukacyjne, świadczymy pomoc prawną i psychologiczną, budujemy ruch sojuszniczy i współpracujemy z biznesem. Od czasu założenia KPH akceptacja społeczna względem osób LGBT wzrosła o 30%.
www.kph.org.pl/

Fundacja Ocalenie

Fundacja Ocalenie działa od 2000 roku. Wspieramy migrantów i migrantki w integracji i indywidualnym rozwoju. W swoich biurach w Warszawie i Łomży zapewniamy bezpłatne wsparcie dla ok. 3000 osób rocznie.

Pomagamy załatwiać codzienne sprawy, jak zapisanie dziecka do przedszkola czy umówienie wizyty u lekarza, a także trudniejsze, związane z legalizacją pobytu i pracy, wsparciem prawnym, psychologicznym, kryzysową pomocą interwencyjną. Uczymy polskiego dorosłych i wspieramy dzieci cudzoziemskie w nauce. Chcesz nam pomóc? Odwiedź stronę kampanii Witaj w domu: www.witajwdomu.org.pl

Fundacja Afryka Inaczej

Fundacja „Afryka Inaczej” powstała w 2008 roku. Jej założycielem jest Mamadou Diouf, Senegalczyk od ponad 35 lat mieszkający w Polsce. Fundacja zgodnie ze swoją nazwą mówi o Afryce inaczej, a jej celem jest pokazanie różnych obliczy Afryki, nie tylko tych znanych z doniesień prasowych, i prowadzenie dialogu polsko-afrykańskiego. Osoby, które chcą wesprzeć działania Fundacji mogą to zrobić na stronie www.afryka.org

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent – pozarządowa ekspercka organizacja rzecznicza, działa na rzecz szerzenia tolerancji, kształtowania postaw otwartości wobec mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych z naciskiem na przeciwdziałanie antysemityzmowi i dyskryminacji.

Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami krajowymi i zagranicznymi (ODIHR/OSCE, AJC, NDI, ENAR, RPO) oraz jest członkiem, Koalicji Równych Szans oraz ENCATE European Network Countering Antisemitism Through Education. Odwiedź nas na naszej stronie. www.czulent.pl

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie jest moralnym i prawnym spadkobiercą przedwojennych gmin żydowskich. To podstawowa organizacja warszawskiej wspólnoty żydowskiej, wchodząca w skład Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Gmina warszawska z filią w Lublinie liczy ponad 700 dorosłych członków, którzy zgodnie z Prawem Powrotu mogą ubiegać się o obywatelstwo Izraela (warunkiem jest, by przynajmniej jedno z dziadków było Żydem) lub dokonali konwersji na judaizm prowadzonej przez jednego z rabinów Gminy. www.jewish.waw.pl

Danuta Parlak

Psycholog, członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego; doświadczenie pracy wykładowcy akademickiego oraz pracy psychologa z osobami starszymi. Zainteresowania tematyką starzenia obejmują: poznawcze i społeczne funkcjonowanie osób starszych, zjawisko ageizmu i dyskryminacji osób starszych, mowa i komunikacja ludzi starszych. Obecnie prowadzi badania nad komunikacją elderspeak w polskim społeczeństwie. Autorka publikacji w monografiach naukowych oraz czasopismach „Gerontologia polska”, „Praca socjalna”, „tematy”.

Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO została powołana w 2011 r. przez prof. Irenę Lipowicz, rzeczniczkę praw obywatelskich. Główne tematy pracy Komisji to: dostęp osób starszych do usług medycznych i placówek opieki długoterminowej, a także jakość sprawowanej opieki; aktywizacja społeczna osób starszych; dostęp osób starszych do usług konsumenckich i finansowych; sytuacja osób starszych na rynku pracy; opieka i zabezpieczenie społeczne dostosowane do potrzeb osób starszych; relacje międzypokoleniowe i postrzeganie osób starszych w społeczeństwie, mediach, administracji publicznej. www.bip.brpo.gov.pl

Magdalena Gajda

Międzynarodowa ekspertka ds. przeciwdziałania dyskryminacji i stygmatyzacji osób chorych na otyłość oraz jedna z liderek światowego ruchu na rzecz obrony praw tej grupy chorych. Pierwsza polska Społeczna Rzeczniczka Praw Osób Chorych na Otyłość, Fundatorka i Prezeska Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA, członkini Zespołu ds. przeciwdziałania dyskryminacji osób chorych na otyłość przy Rzeczniku Praw Pacjenta, członkini – założycielka European Coalition for People Living with Obesity (Europejskiej Koalicji na Rzecz Osób Żyjących z Otyłością), jedyna Polka nagrodzona BAKKEN INVITATION AWARD – LIVE ON. GIVE ON. – nagrodą przyznawaną co roku 13 osobom z całego świata, które dzięki nowoczesnym technologiom medycznym odzyskały zdrowie a swoje nowe życie poświęcają pracy społecznej. Zawodowo: od blisko 30 lat dziennikarka prasowa i internetowa (specjalizacje: zdrowie i społeczeństwo), specjalistka ds. PR, komunikacji społecznej, storytellingu i CSR (corporate social responsability – społeczna odpowiedzialność biznesu), a także specjalistka ds. promocji projektów finansowych ze środków publicznych oraz specjalistka ds. rynku zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami. W swoim dorobku ma współpracę z ponad 20 redakcjami i blisko 4 tysiące publikacji medialnych.